โครงการค่ายคณิตคิดส์คอม (Math and Com for Kids)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานศิลปวัฒนธรรม  ฝ่า

Read more

ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

Read more

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบคณบดี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้า

Read more

โครงการผลิตบทเรียนและสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จั

Read more

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเิ่พิ่มทักษะวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์คณะวิทยาศาสต

Read more

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more