ภาพบรรยากาศคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา

วันจันทร์ ที่ 18 มิถ

Read more

ภาพกิจกรรมรับน้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

Read more

โครงการค่ายคณิตคิดส์คอม (Math and Com for Kids)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานศิลปวัฒนธรรม  ฝ่า

Read more

ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

Read more

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบคณบดี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้า

Read more

โครงการผลิตบทเรียนและสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จั

Read more

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเิ่พิ่มทักษะวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์คณะวิทยาศาสต

Read more