พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุน ส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่าง หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณาจารย์ และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมคณะฯ

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิ

Read more

ภาพบรรยากาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพระพร 5 ธันวา เทิดไท้ องค์ราชันย์

ผู้บริหาร คณาจารย์ น

Read more

มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Prof.Dr.Masayoshi Ok

Read more

พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 (21 พฤศจิกายน 2555)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

หลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

กิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบปะนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more