Basic Python Programming: การโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนระดับเบื้องต้น

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ ห

Read more

ตัวแทนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ FabLab วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้

Read more

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more