โครงการประชุมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

โครงการอบรมด้านการทดสอบและพัฒนาคุณภาพอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more