โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพต่อที่สาธารณะ

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการเยาวชนจิตอาสา เฝ้าระวังเอาชนะยาเสพติด

ตัวแทนนักศึกษา สโมสร

Read more

ภาพบรรยากาศการสอนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

โครงการอบรมเรื่อง ทบทวนเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more