การแข่งขันกีฬา “C-EYBOARD GAMES ครั้งที่ 1”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

งานเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน

เมื่อวันที่ 22 กุมพา

Read more

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามรอยวิถีเกษตรชุมชน และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more

กิจกรรม Rmutt green zone มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชมรม Green universit

Read more

โครงการวิถีเกษตร : ปลานิลแหล่งโปรตีนพระราชทานจากในหลวง (รัชกาลที่ ๙)

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

การเรียนรู้การปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารจากยิสต์

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

คณาจารย์สาขาวิชาชีวว

Read more