โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วม

Read more

บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอ่านตัวเลือกจากแบบฟอร์มแก่นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

ภาควิชาเคมี รวมใจกัน ร่วมกันทำ “ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์…ดอกไม้ที่พ่อชอบ…”

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

งานวิเทศสัมพันธ์แนะนำนักศึกษาที่สนใจออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพั

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วม

Read more

การประชุมมาตรการป้องกันความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (CEERD)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UII

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Internet of Things and Ontology

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more