โครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการมีงานทำ

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย

Read more

โครงการการพัฒนาทักษะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (ระบบออนไลน์)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

ค่ายอิคคิวซัง 2 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ในรูปแบบออนไลน์)

มูลนิธิเทคโนโลยีสารส

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผ

Read more