งานบุญครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชี

Read more

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน ค

Read more

บรรยากาศการตรวจประเมิน 5ส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

โครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มฟิสิกส์

Read more

บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มชีววิทยา

Read more

บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more