บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากรสายสนับสนุน ค

Read more

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT,KM) ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน ค

Read more

ภาพบรรยากาศ งานบายเนียร์ (Bye’Nior) สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิ

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

งานทำบุญศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เครื่องมือ คณะว

Read more

ทำบุญสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Pathogenic yeasts associated with insects and experimental waste management”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

นิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ “ทักษะการคิดเลขเร็ว”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more