โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

ดร.อนันต์ บุญปาน รอง

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เครื่องมือ คณะว

Read more

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 16 กรกฎาคม 2557)

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 15 กรกฎาคม 2557)

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

Read more

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more