บันทึุกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ โรงเรียนธัญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการอบรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

การประชุมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ STEM

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

การนำเสนอโครงร่างสัมมนาของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

นักศึกษาชั้น ปีที่ 4

Read more

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555

บัณฑิตคณะวิทยาศาตร์แ

Read more

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมย่

Read more

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ฝ่ายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

Read more

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2556

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

Read more