โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 อัลบัม 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 อัลบัม 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิก

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมี ประจำปี 2556

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

การถ่ายทำรายการจากช่อง ไทย พี บี เอส เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา

คณะผู้จัดจากสถานี ไท

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สร้างบ้านดิน)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

นักศึกษานำเสนอในหัวข้อโครงงาน STEM เบื้องต้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more