ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนั

Read more

โครงการปรับพื้นฐานของภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมโครงการปรั

Read more

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเท

Read more

โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

ภาพกิจกรรมโครงการสอน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) (ระยะที่ 4)

คณาจารย์ และเจ้าหน้า

Read more

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ และนักศึกษา

Read more

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Read more