โครงการอบรมเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและเว็บเชิงความหมาย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการอบรมระบบจัดการเอกสารและเนื้อหาด้วย Alfresco และ Joomla

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

คณะกรรมการการตรวจประ

Read more

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับเครื่อง NMR และ Mass Spectrometer

ภาควิชาเคมีและศูนย์เ

Read more

คณบดีมอบเกียรติบัตรสหกิจศึกษาและเงินรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการการประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการเรียนการสอน ประจำปี 2555

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่

Read more

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555

งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายว

Read more