พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช

ผู้บริหาร คณาจารย์ แ

Read more

พิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา

งานสหกิจศึกษาคณะวิทย

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจ

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) คณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจ

Read more

ภาพงานปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

งานปัจฉิมนิเทศและจัด

Read more

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more