โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชา (มคอ. 1 )

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

Read more

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการย่อยที่ 1 การ

Read more

“การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจรรยาบรรณนักวิจัย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสื่ยง ความปลอดภัย” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว

Read more

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีรดน้ำดำหัว สืบสาน งานประเพณีสงกรานต์ 2555

ผู้บริหาร คณาจารย์ แ

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 เม.ย. 2555

Read more

ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 22 เม.ย. 2555

Read more

พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Zhejiang University of Technology

มหาวิทยาเทคโนโลยีราช

Read more