ภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขัน โครงงาน/ผลงาน/งานประจำสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรมการประกวดแ

Read more

โครงการแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฎิบัติการ linux

ภาพกิจกรรมโครงการแข่

Read more

โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการประ

Read more

ชื่นชม ยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more