เลือกตั้งองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Masayoshi Okubo จากมหาวิทยาลัย Kobe , ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

ปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

บริษัท ดังภูมิ จำกัด รับสมัครงาน

คณะกรรมการการรับสมัค

Read more

คณะครูนักเรียนโรงเรียนสัตหีบเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครูและนักเรียนโรง

Read more

การบรรยาย เรื่อง กรอบมาตรฐาน CMMI กับการการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

ทำบุญประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ และเจ้าหน้า

Read more

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Universidade do Porto,Portugal เยี่ยมคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

มทร.ธัญบุรี จัดทอดผ้าป่าต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก คืนสีเขียวให้มหาวิทยาลัยฯ

18 มกราคม ของทุกปี ค

Read more