ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการอบรมเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและเว็บเชิงความหมาย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการอบรมระบบจัดการเอกสารและเนื้อหาด้วย Alfresco และ Joomla

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

คณะกรรมการการตรวจประ

Read more

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับเครื่อง NMR และ Mass Spectrometer

ภาควิชาเคมีและศูนย์เ

Read more

คณบดีมอบเกียรติบัตรสหกิจศึกษาและเงินรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการการประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more