โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอน ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมีจัดโครงกา

Read more

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับรางวัล จากการประกวด โครงการจุดประกายงานวิจัย

ตามที่สถาบันวิจัยและ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

กิจกรรมรับน้องใหม่ 2554

นักศึกษาใหม่ คณะวิทย

Read more

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย

Read more

โครงการปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

ภาพการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์

ภาพการเลือกตั้งกรรมก

Read more

โครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ

Read more