งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลผลงานประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนสตรีอ่างทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนา

Read more

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

สา่ขาวิชาวิทยาการคอม

Read more

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554

ภาควิชาเคมี และ สาขา

Read more

การประกวดมารยาทไทย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการ 79 พรรษา เฉลิมขวัญ พระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more