โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและผู้นำเชียร์ในการจัดทำกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสก

Read more

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

นิทรรศการการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Design)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

กิจกรรมการลงแขกหว่านสารอาหารเสริมพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) และการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Curriculum Learning Outcomes)

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช

Read more