ผู้บริหารจาก Tianjin Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารจาก Tianjin

Read more

โครงการการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2561

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมคัดเลือกโครงการ Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more

กิจกรรมวางแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมวางแผนงานทำนุ

Read more

ภาควิชาเคมี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ สหกิจศึกษาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตเคมีให้เป็นที่ต้องการในสถานประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

นักศึกษาและอาจารย์สา

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more