การนำเสนอแผนโครงการ Mega Project กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ระยะ 5 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอุดมศึกษารังสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) ระยะที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

บริษัท CDG เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยถึงเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน

บริษัท CDG ในเครือ C

Read more

อบรมความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการขั้นต้น

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

นายประวิทย์ ฉายแสง ผ

Read more

การประชุมหารือเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแ

Read more