โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 1 การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบของชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

งานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2017 (TICST 2017)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” จัดโดย National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภท กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ภาพบรรยากาศการเลือกต

Read more

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

พิธีประดับไทด์และติ้ง สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

พิธีประดับไทด์และติ้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

พิธีประดับไทด์ และติ้ง นักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาบัณฑิต และบัณฑิตค

Read more

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก

ตัวแทนอาจารย์จากภาคว

Read more