ประชุมความร่วมมือการพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่สามเณร “กิจกรรมอิคคิวซัง” ของโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสิงห์บุรี

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐก

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

ภาควิชาเคมี ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัยจากสถาบัน Institute of Technical Education (ITE) สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 26 กันยา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

กิจกรรมให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา และภาควิชาเคมี

กิจกรรมให้บริการข้อม

Read more

กิจกรรมให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กิจกรรมให้บริการข้อม

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

รศ.วิรัตน์ ชาญศิริรั

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วม

Read more