บันทึกความตกลงการจัดกิจกรรมรับน้องหรือประชุมเชียร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

การเขียนคู่มือปฏิบัติงานสู่การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัยสา

Read more

การประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 (Freshy Atomic Boy & Atomic Girl 2017)

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพั

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการปฐมนิเทศ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. (พ.ศ. 2558)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more