โครงการอบรมด้านการทดสอบและพัฒนาคุณภาพอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพต่อที่สาธารณะ

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการเยาวชนจิตอาสา เฝ้าระวังเอาชนะยาเสพติด

ตัวแทนนักศึกษา สโมสร

Read more

ภาพบรรยากาศการสอนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more