การนำเสนอผลงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

นักศึกษาแลกเปลี่ยนสา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

เมื่อวันที่ 13 ธันวา

Read more

การบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Fuminori Ito ในหัวข้อเรื่อง “Ants as prey for tree frogs “

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 1 การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบของชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

งานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2017 (TICST 2017)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” จัดโดย National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภท กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ภาพบรรยากาศการเลือกต

Read more

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

พิธีประดับไทด์และติ้ง สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

พิธีประดับไทด์และติ้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more