สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

คณาจารย์สาขาวิชาชีวว

Read more

แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนวัดเขียนเขต

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ THAN Nano

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการปลูกป่าชายเลน ณ โครงการลำพูบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.จันทิมา ฑีฆะ ได้น

Read more

งานบายเนียร์ (Goodbye Senior 2018) สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

โครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more