การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ร

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

งานหลักสูตรปริญญาโทส

Read more

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดซื้อ/จ้างงานวิจัยและงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

สถานประกอบการมาให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559

สถานประกอบการมาให้สั

Read more

การประชุมเปิดภาคเรียนภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแ

Read more

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

คณะกรรมการการฝึกซ้อม

Read more

นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรฯ วท.ม เคมีประยุกต์

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี

Read more