ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทม

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 พ.ย. 60

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ร

Read more

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

ว่าที่บัณฑิต และมหาบ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Japan-Asia Youth Exchange Program in Science” (SAKURA Exchange Program in Science)

นางสาว ชนัญธิดา ทะพล

Read more

การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ร

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

งานหลักสูตรปริญญาโทส

Read more