แนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ร

Read more

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

ว่าที่บัณฑิต และมหาบ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Japan-Asia Youth Exchange Program in Science” (SAKURA Exchange Program in Science)

นางสาว ชนัญธิดา ทะพล

Read more

การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ร

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

งานหลักสูตรปริญญาโทส

Read more

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดซื้อ/จ้างงานวิจัยและงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

สถานประกอบการมาให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559

สถานประกอบการมาให้สั

Read more