โครงการเตรียมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีให้ได้มาตรฐานแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหารคณะพยาบา

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าปีใหม่แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ร

Read more

งานฉลองครบรอบ 25 ปี เคมีราชมงคล ภายใต้ชื่องาน “HAPPY FAMILY 25th CHEMISTRY RMUTT ANNIVERSARY”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “นิทรรศการการจัดการขยะ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การนำเสนอผลงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

นักศึกษาแลกเปลี่ยนสา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

เมื่อวันที่ 13 ธันวา

Read more

การบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Fuminori Ito ในหัวข้อเรื่อง “Ants as prey for tree frogs “

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 1 การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบของชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more