สถานประกอบการมาให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559

สถานประกอบการมาให้สั

Read more

การประชุมเปิดภาคเรียนภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแ

Read more

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

คณะกรรมการการฝึกซ้อม

Read more

นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรฯ วท.ม เคมีประยุกต์

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี

Read more

ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ร

Read more

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษา 2/2560

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ร

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วม

Read more