โครงการปลูกป่าชายเลน ณ โครงการลำพูบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.จันทิมา ฑีฆะ ได้น

Read more

งานบายเนียร์ (Goodbye Senior 2018) สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

โครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการ Career Roadshow กลั่นพลังความคิด กลั่นชีวิตมั่นคงกับไทยออยล์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเบียร์

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริ

Read more

การประชุมการเรียนการสอน IC3 และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดผล IC3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน”

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more