โครงการ “เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 22 มีนาคม 2560

มหาบัณฑิตและบัณฑิต ค

Read more

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุค THAILAND 4.0

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

Read more

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรี เข้านิเทศงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ณ สถานประกอบการณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิ

Read more

การลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more