ภาควิชาเคมี จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ทัศนคติเปลี่ยน มุมมองเปลี่ยน”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การทดสอบสมรรถนะวิชาเคมีอนินทรีย์ ของนักศึกษาภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา วันที่ 21 พ.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา วันที่ 20 พ.ค. 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2

พนักงานมหาวิทยาลัย แ

Read more

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “The CORE OF GAME DESIGN”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

สถานประกอบการนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

บริษัท Up Stream Int

Read more