สัมมนาทางวิชาการ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “Virtual Reality and Augmented Reality (VR and AR)”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา” คืออะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

โครงการเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอน”

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

งานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 3 “คิดถึงวิทยา ตอน วันวานและกาลเวลา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

เลือกตัวแทนเพื่อไปรับเลือกเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

คณาจารย์คณะวิทยาศาสต

Read more

โครงการพัฒนาคุณธรรม ก้าวนำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด (3D) วันที่ 9 มีนาคม 2559

ภาพบรรยากาศโครงการพั

Read more

โครงการพัฒนาคุณธรรม ก้าวนำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด (3D)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more