โครงการเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอน”

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

งานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 3 “คิดถึงวิทยา ตอน วันวานและกาลเวลา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

เลือกตัวแทนเพื่อไปรับเลือกเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

คณาจารย์คณะวิทยาศาสต

Read more

โครงการพัฒนาคุณธรรม ก้าวนำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด (3D) วันที่ 9 มีนาคม 2559

ภาพบรรยากาศโครงการพั

Read more

โครงการพัฒนาคุณธรรม ก้าวนำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด (3D)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 25

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ทำบุญประจำปีสาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more