ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

โครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มฟิสิกส์

Read more

บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มชีววิทยา

Read more

บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more