โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการอบรมสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์ สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 (2559)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากผลไม้

อาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

โครงการย่อย อนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนแบบมีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนคลองเก้า จังหวัดปทุมธานี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์จากเกสรบัวหลวง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอน”

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more