กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 1/2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

Dr.Ishimoto จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Dr.Ishimoto จากคณะวิ

Read more

การบรรยายพิเศษของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Dr. Tauer หัวหน้าห้อ

Read more