วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 1/2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

Dr.Ishimoto จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Dr.Ishimoto จากคณะวิ

Read more

การบรรยายพิเศษของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Dr. Tauer หัวหน้าห้อ

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more