การประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย

Read more

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี เข้าหารือเรื่องกำหนดนโยบายแผนงานเเละแนวทางการพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่า

ดร.วิชัย เพ็ชร์ทองคำ

Read more

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ บ่มเพาะนวัตกรอาหาร

คณาจารย์สาขาวิชาวิทย

Read more