การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์)

การประเมินผลการปฏิบั

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าแด่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าแด่รองอธิการและผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more