โครงการฝึกอบรม หลักสูตร”การเขียนข้อกำหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ด้วยในปี พ.ศ. 2558 ป

Read more

โครงการฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการและอาคารสถานที่หลักสูตร “การทำงานอย่างปลอดภัย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดีเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ภาพกิจกรรม “โครงการจริยธรรมนำทาง ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข”

คณะวิทยศาสตร์และเทคโ

Read more

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)

Read more

งานแสดงชื่นชม ยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more