คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

อบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์วาสนา ทองกำแห

Read more

โครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

บรรยากาศการถ่ายทำรายการ World Trend ทางช่อง Voice TV 21

รายการ World Trend ซ

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลต้นทุนหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่า

Read more

โครงการ “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา วันที่ 13 ต.ค. 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more