การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะ เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว

Read more

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Observing Cosmic Rays at the South Pole”

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดส

Read more

กิจกรรมสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการอบรม เรื่อง Microscopic Image Processing

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma)

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จั

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

ดร.อนันต์ บุญปาน รอง

Read more