พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ช่วงเช้า)

สโมสรนักศึกษา และฝ่า

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

โครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5 (UAMC 5)

อาจารย์ธาวัลย์ อัมพว

Read more

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาคณิต

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิตและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Base Learning

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จั

Read more

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา 1/2558 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาคณิต

Read more