การบรรยายในหัวข้อ “ความรู้และประสบการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เ

Read more

โครงการคณิตศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานีแบบยั่งยืน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ “ทักษะการคิดเลขเร็ว”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

โครงการการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ GSP ในหัวข้อ “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสมัครงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภ

Read more

สหกิจศึกษาจัดแนะแนวเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สหกิจศึกษา จัดแนะแนว

Read more

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more