สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารเยี่ยมชมสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ

Read more

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการด้านเกษตรและอาหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

พิธีบายศรีสู่ขวัญและรับเป็นศิษย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารกับเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางความสำเร็จของโทฟุซัง…น้ำเต้าหู้ยืนหนึ่งในร้านสะดวกซื้อ”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการค่ายจุดประกายนวัตกรรุ่นเยาว์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

กิจกรรมเติมความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

กิจกรรมโครงการพี่ติวน้อง เตรียมพร้อมก่อนสอบประจำภาคการศึกษา 1/2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ

Read more

กิจกรรมนำเสนอแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารศึกษาดูงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ

Read more