สอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมีพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ

Read more

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสืบค้นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหาร” ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ

Read more

โครงการ iCoder : โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารเยี่ยมชมสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ

Read more

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการด้านเกษตรและอาหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

พิธีบายศรีสู่ขวัญและรับเป็นศิษย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารกับเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางความสำเร็จของโทฟุซัง…น้ำเต้าหู้ยืนหนึ่งในร้านสะดวกซื้อ”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการค่ายจุดประกายนวัตกรรุ่นเยาว์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more