ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเท

Read more

สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สาขาวิชาวิชาเทคโนโลย

Read more

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ มทรธ. ในระดับนานาชาติ (WIAF 2012)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

คณาจารย์ และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมคณะฯ

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิ

Read more

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ 3rd University Scholars Leadership Symposium 2012

นายจิรภัทร น้ำแก้ว น

Read more

ปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

บริษัท ดังภูมิ จำกัด รับสมัครงาน

คณะกรรมการการรับสมัค

Read more

มทร.ธัญบุรี จัดทอดผ้าป่าต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก คืนสีเขียวให้มหาวิทยาลัยฯ

18 มกราคม ของทุกปี ค

Read more