โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

อบรมเรื่อง “การใช้งานโปรแกรมติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การอบรมการใช้ระบบ e-office สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

อาจารย์นิติ วิทยาวิโ

Read more

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากรสายสนับสนุน ค

Read more