แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอุดมศึกษารังสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนวัดเขียนเขต

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก

ตัวแทนอาจารย์จากภาคว

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ร

Read more

โครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา

คณาจารย์สาขาวิชาสถิต

Read more

โครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนสวนกุหลาบปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more